2nd Dan

 1. Nirmal Pahari

 2. Rajeev Lama

 3. Lekh Bahadur Thapa

 4. Shashi Devkota

 5. Khilaraj Susling (Bhanu)

 6. Satya Narayan Chaudhary

 7. Buddhi Nath Neupane

 8. Narayan Acharya

 9. Subash Khadka